ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ห้องสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

24/04/2015
อ่าน : 771 ล่าสุด : 2015-04-24 10:06:53


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2558


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สำหรับผู้สนใจเข้าฝึกอบรม Turnitin Zotero OPAC หรือการสืบค้นฐานข้อมูลสาขาวิชาต่างๆ


1) How to seek information on the library Web OPAC

2) Online Database for Research & Study in Humanities & Social Sciences

3) Online Database for Research & Study in Health Sciences

4) Online Database for Research & Study in Sciences & Technology

5) การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

6) การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับอจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก

7) Managing Citations Using Zotero


ทุกหลักสูตร รับจำนวนไม่เกิน 40 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย


สมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่ training.kku.ac.th/training57 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวัชรีวรรณ wacwad@kku.ac.th24/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น