ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ มะเร็งท่อน้ำดี “International Congress of Liver Flukes and Cholangiocarcinoma: Towards Control and Elimination”

24/04/2015
อ่าน : 1022 ล่าสุด : 2015-04-24 10:04:08


ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  โครงการแก้ไขปัญหาวิจัยและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ  ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  สมาคมปรสิตวิทยาแห่งประเทศไทย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2558  ในหัวข้อ International Congress of Liver Flukes and Cholangiocarcinoma: Towards Control and Elimination ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง Orchid Ball Room 1 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น


จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.cascap.in.th/ovccacongress2015/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2558


24/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น