ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มข. กระตุ้นเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัย

23/04/2015
อ่าน : 819 ล่าสุด : 2015-04-29 13:54:45


เมื่อวันที่  23 เม.ย. 58  กองบริหารงานวิจัย มข. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ Publication clinic เพื่อเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัยขึ้น  ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มข.  โดยมี รศ.ธิดารัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการจากทุกคณะเข้าร่วมกว่า 25 คน  เพื่อหารือการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาจากคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงระบบการกระตุ้นการตีพิมพ์เพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภายหลังจากการประชุมกองบริหารงานวิจัยจะดำเนินการปรับปรุงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญทาง

ด้านภาษาในทุกคณะ  จึงขอให้ผู้จัดการโครงการ Publication clinic ในทุกคณะ ส่งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญพร้อมประวัติ เพื่อปรับปรุงประกาศต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะใช้ประกาศเดิมก่อน จนกว่าประกาศใหม่จะประกาศใช้  พร้อมกันนั้น กองบริหารงานวิจัย จะทำการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยต่อไป


โครงการ KKU Publication Clinic  จัดตั้งเพื่อให้คำปรึกษา/ปรับปรุงการเขียนบทความวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความวิจัย  ซึ่งจะแก้ไขบทความวิจัยให้นักวิจัยจนได้ตีพิมพ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  ช่วยเหลือนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ได้ผลผลิตการวิจัยตามเป้าหมาย นักวิจัยที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ฝ่ายวิจัยในคณะที่ตนสังกัด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 043-203177


แหล่งที่มา : www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009092&l=th


29/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น