ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ล้วงเคล็ดลับการสร้างงานวิจัย ของ 3 นักวิจัย อาวุโส มข.

01/05/2015
อ่าน : 685 ล่าสุด : 2015-05-01 09:44:49


ล้วงเคล็ดลับการสร้างงานวิจัย ของ 3 นักวิจัย อาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ศ. ดร.โสพิศ วงศ์คำ สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ สังกัด ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

ศ. ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ สาขาวิศวกรรมโยธา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์


01/05/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น