ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เปิดโลกการเรียนรู้กับห้องสมุด มข.

25/05/2015
อ่าน : 1048 ล่าสุด : 2015-05-01 10:14:57


สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์ตลาดนัดส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Promotion Flea Market Week)

ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ โถงอาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พบกับกิจกรรมการแนะนำบริการต่างๆที่ห้องสมุดจัเตรียมไว้เพื่อบริการอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

New Services for all Gen!! : Mobile Apps. Dashboard, SMS, CDS, FADT DD Ref.Lib, Training IL ........ฯลฯ

Research Tools : Turnitin, JCR, Zotero, Mendeley, Web of Sci. Scopus ฯลฯ

Research Support : One Search, Online Database ฯลฯ


แหล่งข้อมูล : www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009135&l=th


01/05/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น