ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เชิญสมัคร/เสนอชื่อดุษฎี คปก. รับการพิจารณารางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น

18/05/2015
อ่าน : 739 ล่าสุด : 2015-05-18 15:39:47


รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น ปี 2558 ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้ดำเนินการ จัดสรรทุน คปก. ไปแล้วกว่า 4,000 ทุนปัจจุบันผลิตดุษฎีบัณฑิตไปแล้วกว่า 2,300 คนและได้ปฏิบัติหน้าที่การงานด้านการศึกษาการวิจัยและด้านอื่นๆ อยู่ในทุกภาค ส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในการนี้ เพื่อยกย่องดุษฎีบัณฑิตคปก. และ ให้สังคมได้ทราบถึงความสำเร็จของโครงการสกว. จึงจัดให้มีรางวัลให้มีรางวัล "ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น" ขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี 2554 และมีกำหนดจะจัดให้มีรางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่นครั้งที่ 2 ในปี 2558

หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเพื่อเสนอชื่อได้ที่ : rgj.trf.or.th/award/index.asp

แหล่งข้อมูล : www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009202&l=th

17/05/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น