ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เชิญร่วมระดมสมองด้านพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

18/05/2015
อ่าน : 731 ล่าสุด : 2015-05-18 15:42:41


ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัยขอเชิญบุคลากร นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง ในหัวข้อ วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อในการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

สามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่คุณกฤติกา แดงรัตน์ อีเมล์ ckriti@kku.ac.th ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2558

แหล่งข้อมูล : www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009259&l=th

17/05/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น