ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุม สนทนาโต๊ะกลมเรื่อง ทำอย่างไรจึงจะขอทุนวิจัยจากสกว.ได้

25/05/2015
อ่าน : 955 ล่าสุด : 2015-05-25 15:49:36


 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ได้จัดสนทนาโต๊ะกลม เรื่อง ทำอย่างไรจึงจะขอทุนวิจัยจากสกว.ได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มาพบปะพูดคุยร่วมกับ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. และนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง และปัจจัยที่สำคัญในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากเมธีวิจัยอาวุโส ศ.โสพิศ วงศ์คำ และ ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ในการแบ่งปันประสบการณ์ และข้อเสนอแนะในการขอทุนจาก สกว. ด้วย

25/05/2015 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น