ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมวิชาการของศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่

25/05/2015
อ่าน : 562 ล่าสุด : 2015-05-26 09:41:59


ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานการประชุม ซึ่งมีการประชุมเชิงวิชาการ ในระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Emerging Technologies in Laboratory Diagnosis) วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 13.00 น. โดยเป็นการจัดร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. งานประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ประจำปี 2558 Basic and Applies Knowledge of Parasitic Diseaes and Agents วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ และฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. งานประชุมวิชาการนานาชาติ Frontier Parasitological Research Network in Greater Mekong Sub region (GMS): Recent Advances Towards Diagnosis, Treatments and Preventions, Meeting 2015 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. จัดโดยฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเมธีอาวุโส สกว. ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งการประชุมได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมีการจัดแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานประชุมที่จัดขึ้นจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ งานการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

26/05/2015 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น