ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ห้องสมุด มข. เพิ่มรอบอบรม Turnitin

03/06/2015
อ่าน : 862 ล่าสุด : 2015-06-01 08:39:10


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน มิถุนายน 2558

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1) How to seek information on the library Web OPAC

2) Online Database for Research & Study in Humanities & Social Sciences

3) Online Database for Research & Study in Sciences & Technology

4) การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

5) การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับอจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก

6) Managing Citations Using Zotero

ทุกหลักสูตร รับจำนวนไม่เกิน 40 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่ training.kku.ac.th/training57 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวัชรีวรรณ wacwad@kku.ac.th

แหล่งข้อมูล : www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009339&l=th

30/05/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น