ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมปรึกษาหารือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Business Unit)

12/06/2015
อ่าน : 1139 ล่าสุด : 2015-06-12 11:51:10


จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น.

12/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น