ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ "Cancer Network"

19/08/2014
อ่าน : 680 ล่าสุด : 2015-02-08 17:09:42


ฝ่ายวิจัยได้จัดประชุมปรึกษาหารือ Cancer Network เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มข. ในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ทางวิชาการเกี่ยวกับมะเร็งวิทยาระหว่าง MD Anderson Cancer Center โดยมี รศ. ธิดารัตน์ บุญมาศ เป็นประธานในที่ประชุม มีนักวิจัยและอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมในการประชุม พร้อมให้ข้อเสนอแนะและแนวทางความร่วมมือ ด้านการวิจัยที่เป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1

20/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น