ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) เรื่อง Publish or perish and Publish and perish

19/06/2015
อ่าน : 402 ล่าสุด : 2015-06-21 12:37:52


วันที่ 19 มิถุนายน 2558 : หัวข้อ Publish or perish and Publish and perish

ลงทะเบียนได้ที่ mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/10


19/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น