ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รับสมัครรับทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย

17/06/2015
อ่าน : 947 ล่าสุด : 2015-06-21 23:35:04


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุนTechnology Grants ประเภททุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship)และทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral ResearchScholarship) เพิ่มเติม ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรียประจำปี 2558 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษา/วิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

*ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งทุนไปยังสถาบันอุดมศึกษาแล้วเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2558

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

1. บุคคลทั่วไป:สมัครโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. บุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา: สมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเพื่อสถาบันต้นสังกัดจะได้รวบรวมและทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครและนำส่งเอกสารผู้สมัครในนามของสถาบันมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

1.หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ(เฉพาะผู้สมัครที่เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา)

2.ใบสมัครรับทุนที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย1 นิ้วหรือ 2นิ้ว

3.หนังสือตอบรับ (Acceptance letter) อย่างเป็นทางการเพื่อทำวิจัยจากสถาบันอุดมศีกษาเจ้าภาพในออสเตรีย

4.จดหมายรับรองคุณสมบัติความรู้และความสามารถของผู้สมัคร (Letter of recommendation) จากอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชา(ภาษาอังกฤษ)

5.สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcriptof record)ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6.ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550หรือ IELTS 6.5 หรือผลคะแนนทดสอบภาษาเยอรมันในระดับสูงจากสถาบันที่ได้รับการรับรองในระดับสากลทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1ตุลาคม 2558

7. รายละเอียดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)

8.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

*กรุณาดูรายละเอียดในประกาศทุน

 

หมดเขตรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับสมัครรับทุนดังกล่าวในวันที่29 กรกฎาคม 2558โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญและไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสารทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศและจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1) ประกาศทุนระดับปริญญาเอก (Ph.D.Scholarship)

2) ประกาศทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (PostDoctoral Research Scholarship)

3) แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โทรศัพท์ 0 2610 5463หรือที่ E-mail: knbhorn@mua.go.th

http://www.inter.mua.go.th หัวข้อ “Announcements” คลิก

แหล่งข้อมูล : www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=525

และ : www.md.kku.ac.th/th/read_news.php?id_news=AAAESR


17/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น