ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow(ICT) Lateral-Flow Test Device Development

19/06/2015
อ่าน : 855 ล่าสุด : 2015-06-22 08:50:42


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow(ICT)  Lateral-Flow Test Device Development วิทยากรโดย Mr.Jeff Bauer กรรมการผู้จัดการ Kestrel Bioscience ณ ห้องประชุม 5314 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร


22/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น