ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

01/06/2015
อ่าน : 888 ล่าสุด : 2015-06-23 12:16:48


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้ประสานงานการจัดทำกรอบวิจัยสำหรับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัศนาประเทศ ที่เป็นความร่วมมือในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) คือ

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

- สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)


เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย วช. มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้แผนงานดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง วช. จึงได้กำหนดจัดการประชุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่  6 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ครั้งที่ 2 วันที่  9 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดเชียงราย ลงทะเบียนภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ครั้งที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

ครั้งที่ 4 วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

วช. จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยได้ที่ parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=13


23/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น