ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญนักวิจัย บุคลากร เข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund

25/06/2015
อ่าน : 430 ล่าสุด : 2015-06-25 09:23:11


Newton Fund” สำหรับประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 15 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน 2 ล้านปอนด์ (ประมาณ 100 ล้านบาท) ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี (ค.ศ.2014-2019) ซึ่งทุนดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น Natural Science, Engineering, Social Sciences และ Humanities

  • กลุ่มการพัฒนาบุคลากร (People programme) ครอบคลุมทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น และทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เป็นต้น

  • Research programme) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยหรือหน่วยงานในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ

  • Translation programme) สำหรับส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยนำผลงานวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในกลุ่มเป้าหมาย

Newton Fund ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.30-12.00น.  ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่  https://goo.gl/NC9Wby  หรือสามารถติดต่อได้ที่pijarana.samukkan@fco.gov โทรศัพท์ 02-3058280


25/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น