ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพันธมิตร นักวิจัยหลังปริญญาเอก ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25/06/2015
อ่าน : 488 ล่าสุด : 2015-06-25 10:39:10


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีความเห็นชอบในหลักการร่วมกัน  เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ในการสร้างผลงานวิจัย และขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อแล้วเสร็จจะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน

จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย  พิจารณาศึกษาหลักการความร่วมมือการวิจัยตามที่แนบ และนักวิจัยที่ประสงค์ความร่วมมือในการวิจัย กรุณาแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นต่อฝ่ายวิจัย ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อที่ฝ่ายวิจัย จะได้ประสานไปยังนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมวิจัยในโครงการที่นักวิจัยเสนอ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามตามที่แนบมานี้

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


25/06/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น