ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม Wellcome center for Global Health 2015

25/06/2015
อ่าน : 719 ล่าสุด : 2015-06-25 11:16:05


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการการจัดการประชุม Wellcome center for Global Health 2015 ซึ่งได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาในการประชุม  ซึ่งเป็นการประชุมปรึกษาหารือ รูปแบบแนวทางในการจัดการประชุม Wellcome center for Global Health 2015 ที่จะเกิดขึ้นในเเดือนพฤศจิกายน 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม 


25/06/2015 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น