ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


คณะผู้วิจัย จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มอบชุดตรวจพยาธิตัวจี๊ดให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์

25/06/2015
อ่าน : 778 ล่าสุด : 2015-06-25 13:51:28


นักวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ นำโดย ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และคณะผู้วิจัย ได้ทำการวิจัยชุดตรวจ KAN-Gnathostomiasis ICT ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากโครงการวิจัย เรื่อง การผลิตชุดทดสอบ อิมมิวโนโครมาโตกราฟิก เทสต์ คิท สำหรับวินิจฉัยโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน (Prodution of immunochromatograhic test (ICT) kit for diagnosis of human gnathostomiasis) ซึ่งได้รับทุนวิจัยประเภทการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Research result utilization Grant) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์

และในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และ คณะผู้วิจัย ได้มอบชุดตรวจโรคพยาธิตัวจี๊ด (KAN-Gnathostomiasis ICT-Kit) ให้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมหนองแวง สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


25/06/2015 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น