ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับออสเตรีย

25/06/2015
อ่าน : 830 ล่าสุด : 2015-06-25 15:32:33


ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)

(สำหรับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับสกอ.ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับออสเตรีย 2558 ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ไปทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย ระยะเวลา 1 เดือน


เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

1.หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ

2.ใบสมัครรับทุนที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว

3.หนังสือตอบรับ (Acceptance letter) อย่างเป็นทางการ เพื่อทำวิจัยจากสถาบันอุดมศีกษาเจ้าภาพในออสเตรีย

4.จดหมายรับรองคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถของผู้สมัคร (Letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)

5.สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript of record)ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6.รายละเอียดโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ)

7.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

*กรุณาดูรายละเอียดในประกาศทุน

 

หมดเขตรับสมัคร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับสมัครรับทุนดังกล่าวในวันที่ โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น


ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1) ประกาศทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์

2) แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน

 

*รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยเข้าไปดูที่ http://asea-uninet.org/index.php?seite=13.members

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

0 2610 5463 หรือที่ E-mail: knbhorn@mua.go.th 
http://www.inter.mua.go.th หัวข้อ “Announcements25/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น