ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Respond to the comments from reviewers/editors

26/06/2015
อ่าน : 842 ล่าสุด : 2015-06-26 16:40:36


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายในโครงการ First Draft Manuscript Writing (MWC) เรื่อง Respond to the comments from reviewers/editors วิทยากรโดย Prof.Yukifumi Nawa เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 5102 ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร


สำหรับการบรรยายในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 หัวข้อเรื่อง To write a good scientific review articles โดย Prof.Yukifumi Nawa ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ทางเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัย mdresearch.kku.ac.th/index.php/meetinginfo/attending_show/12

26/06/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น