ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ห้องสมุด มข.เร่งพัฒนาทักษะ Information Literacy ให้นักศึกษา มข. ฟรี!!

01/07/2015
อ่าน : 744 ล่าสุด : 2015-07-03 11:52:18


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี 7 หลักสูตร

1) How to seek information on the library Web OPAC

2)  การสืบค้นฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (สกอ.) สาขามนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ Online Database for Research & Study in Humanities & Social Sciences

3) การสืบค้นฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (สกอ.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ Online Database for Research & Study in Health Sciences

4) การสืบค้นฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (สกอ.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Database for Research & Study in Sciences & Technology

5) การใช้โปรแกรม Turnitin : Student เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

6) การใช้โปรแกรม Turnitin : Instructor  เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก (Student)

7) Managing Citations Using Zotero

ทุกหลักสูตร รับจำนวนไม่เกิน 40 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://training.kku.ac.th/training57 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวัชรีวรรณwacwad@kku.ac.th

แหล่งข้อมูล : www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009648&l=th


03/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น