ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม หรือเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2015

01/07/2015
อ่าน : 489 ล่าสุด : 2015-07-03 15:26:16


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ได้จัดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Awards ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (MRG หรือ TRG) และนักวิจัยรุ่นกลาง (RMU หรือ RSA) ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ให้มีกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน

ในการนี้ สกว. ได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าคัดเลือก หรือเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards และจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน 6 สาขาวิชา คือ
1) Life Sciences & Argicultural Sciences
2) Chemical & Phamaceutical Sciences (Including Chemical Engineering)
3) Engineering and Multidisciplinary Technology
4) Health Sciences
5) Physical Sciences (Including Mathematics & Physics)
6) Humanities and Social Sciences

ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง และ 50,000 บาท สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://asia.elsevier.com/trfchescopus2015 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558 โดยจะประกาศรางวัลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15 ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

03/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น