ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การฝึกอบรมในหัวข้อ Molecular Phylogeny

21/08/2014
อ่าน : 920 ล่าสุด : 2015-02-10 10:23:34


การฝึกอบรมในหัวข้อ "Molecular Phylogeny" โดยมี Professor David Blair เป็นผู้ให้การอบรม 

21/08/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น