ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share and Learn 2015

22/07/2015
อ่าน : 1106 ล่าสุด : 2015-07-22 15:29:06


รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงศ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share and Learn 2015 "KM for 2P2I" ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์

22/07/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น