ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญ เสนอผลงานเข้ารับพิจารณารางวัล คณะแพทย์ มข. ประจำปี 2558

23/07/2015
อ่าน : 438 ล่าสุด : 2015-07-23 16:03:05


ตามที่ฝ่ายวิจัย ให้การสนับสนุน ส่งเสริมผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างผลงานวิจัย จึงได้กำหนดรางวัลผลงานวิจัย สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระบบ Indexed Journal โดยทำการมอบรางวัลในการประชุมวิชาการประจำปี ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา และในปีนี้จะทำการพิจารณารางวัลแก่ผลงานวิจัยและนักวิจัย เพื่อมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 145/2557 เรื่องรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และประกาศ ฉบับที่ 189/2558 เรื่องรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย
1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
2. รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก และด้านปรีคลินิก
4. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจ โปรดส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศแนบท้าย และ Website : http://mdresearch.kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


23/07/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น