ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2558

28/07/2015
อ่าน : 620 ล่าสุด : 2015-07-28 12:38:46


  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1064/2553)เรื่องรางวัลวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสินเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีเด่นด้านการวิจัย และเป็นรางวัลให้กับบุคลากรจึงเห็นควรให้มีรางวัลแก่บุคลากรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ มุ่งมั่น ทุ่มเทเสียสละ และทำประโยชน์ต่อวงวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลดังกล่าวตั้งแต่ปีพ.ศ.2555เป็นต้นมา สำหรับในปี พ.ศ.2558 นี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ฉะนั้น จึงขอเชิญคณะ/หน่วยงาน พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ได้รับรางวัลหรือบุคลากรเสนอขอรับรางวัลตามข้อ 7 แห่งประกาศดังกล่าว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยสะสมตั้งแต่วันที่บรรจุเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจนถึงวันที่2 มกราคม 2558 เท่านั้นโดยเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI/หรือ SCOPUS และให้ผู้สนใจดำเนินการตามขั้นตอนดังรายละเอียดที่แนบมาส่งรายชื่อและผลงานโดยสรุปตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ได้ที่ กองบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณติดต่อคุณปิยะนุช บุศราคำ โทร. 043-203178 หรือโทร.ภายใน 42129

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


28/07/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น