ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

05/08/2015
อ่าน : 870 ล่าสุด : 2015-07-31 11:53:21


ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการวิจัยการเกษตร ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 สวก. มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th  

และกำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


31/07/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น