ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


โครงการ Targeted Research

05/08/2015
อ่าน : 351 ล่าสุด : 2015-08-04 13:21:28


ฝ่ายวิจัย จัดการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการวิจัย ให้กับผู้ที่สนใจ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการวิจัย ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 -12.00  น.  ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคารชั้น 1

ลงทะเบียนออนไลน์ http://mdresearch.kku.ac.th/meetinginfo/attending_show/15

                     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่คุณอรอนงค์ โนนทิง อีเมล์ onanong@kku.ac.th โทร 67057


04/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น