ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ห้องสมุด มข.เร่งพัฒนาทักษะ Information Literacy ให้นักศึกษา มข. ฟรี!!!

05/08/2015
อ่าน : 729 ล่าสุด : 2015-08-05 11:31:47


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี 7 หลักสูตร
1) How to seek information on the library Web OPAC
2)  การสืบค้นฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (สกอ.) สาขามนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ Online Database for Research & Study in Humanities & Social Sciences
3) การสืบค้นฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (สกอ.) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ Online Database for Research & Study in Health Sciences
4) การสืบค้นฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (สกอ.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Online Database for Research & Study in Sciences & Technology
5) การใช้โปรแกรม Turnitin : Student เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)สำหรับนักศึกษาปริญญาโท
6) การใช้โปรแกรม Turnitin : Instructor  เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก (Student)
7) Managing Citations Using Zotero
ทุกหลักสูตร รับจำนวนไม่เกิน 40 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://training.kku.ac.th/training57 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวัชรีวรรณwacwad@kku.ac.th

05/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น