ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2557

28/07/2014
อ่าน : 619 ล่าสุด : 2015-02-08 17:00:20


ตามที่ ฝ่ายวิจัย ให้การสนับสนุน ส่งเสริมผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างผลงานวิจัย จึงได้กำหนดรางวัลผลงานวิจัย สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระบบ Indexed Journal โดยทำการมอบรางวัลในการประชุมวิชาการประจำปีตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา และในปีนี้จะทำการพิจารณารางวัลแก่ผลงานวิจัยและนักวิจัย เพื่อมอบรางวัลในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 145/2557 เรื่องรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2. รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก และด้านปรีคลินิก 4. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้ารับการพิจารณารางวัล โปรดส่งผลงานวิจัยตามแบบที่กำหนด ใส่ซอง “ลับ” จำนวน 1 ชุด (พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลผลงานหรือส่งไฟล์ผลงานทางอีเมล์) ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


28/07/2014 | รัตนาภา แก้วประดิษฐ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น