ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


Research Forum 12th "Beall's list Journa"

22/08/2014
อ่าน : 601 ล่าสุด : 2015-02-08 17:00:22


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 11.30-13.30 น.

หน่วยวิจัยกลาง ฝ่ายวิจัย ได้จัดอบรม Research Forum

ในหัวข้อเรื่อง "Beall's list journa" เป็นหัวข้อสุดท้ายในการอบรม

รศ.สุรศักดิ์ วงศืรัตนชีวิน เป็นวิทยากร โดยมีเเพทย์, พยาบาล อาจารย์ เเละนักวิจัยใหม่ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้25/08/2014 | นุชนาฏ จันทิหล้า


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น