ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรวิจัยหลังปริญญาเอก

10/08/2015
อ่าน : 610 ล่าสุด : 2015-08-10 16:18:27


 เมื่อเวลา 13.00 น.( 10 สิงหาคม 2558 ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จับมือ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ลงนาม บันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก  ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Med MSU-KKU Post Doctoral Program) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงและเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมนักวิจัยพี่เลี้ยงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ซึ่งในพิธีลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มข. และ รศ.นพ.สุชาติ  อารีมิตร  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มมส.  เป็นผู้ร่วมลงนามครั้งนี้ พร้อมมีคณาจารย์ทั้ง 2 สถาบันร่วมแสดงความยินดีในการร่วมลงนามครั้งนี้   ณ ห้องประชุมหนองแวง  ชั้น 6 สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  มข. 

    ศ.พญ.ผิวพรรณ  มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดเผยถึงการลงนามครั้งนี้ว่า   เนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักวิจัยพี่เลี้ยง (research mentor) ที่มีโครงการ เงินทุน และศักยภาพสูงในการผลิตผลงานวิจัย และมีความพร้อมด้านครุภัณฑ์วิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง พื้นที่ดำเนินการวิจัย และระบบการบริหารการวิจัยที่พร้อมให้การสนับสนุน การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ โรงเรียนแพทย์ระดับโลก ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษย์ชาติ แต่ด้วยภารกิจด้านการเรียนการสอน การบริการด้านการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างมาก ทำให้นักวิจัยพี่เลี้ยงไม่สามารถดำเนินการวิจัยให้สำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น หากมีนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มีศักยภาพสูงร่วมในการผลิตผลงานวิจัย จะสามารถช่วยให้นักวิจัยที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรวิจัย แต่มีข้อจำกัดด้านเวลาสามารถผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงได้ในเวลารวดเร็ว และนักวิจัยหลังปริญญาเอกมีผลงานวิจัยของตนเองเพิ่มขึ้นในเวลาอันสั้น ส่งผลทำให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งวิชาการ และทำให้มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของนักวิจัยหลังปริญญาเอกมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง  ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นว่าอาจารย์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยร่วมพันธมิตร ที่อยู่ในภูมิภาคอีสานที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาช้านาน มีศักยภาพภาพในการทำวิจัยสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูงและเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ร่วมนักวิจัยพี่เลี้ยงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดให้มี โครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก ทั้ง 2 สถาบันขึ้น  ทั้งนี้ ศ.พญ.ผิวพรรณ  มาลีวงษ์  ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงหลักการประกอบบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ว่ามี 10 ข้อได้แก่  

1. นักวิจัยหลังปริญญาเอก เป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มมส. อายุไม่เกิน 45 ปี

2.นักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มข. ที่มีโครงการวิจัยและเงินทุนสนับสนุนการวิจัย และมีความประสงค์จะให้นักวิจัยหลังปริญญาเอกร่วมดำเนินการวิจัย

3. สถานที่ดำเนินการวิจัย คือ คณะแพทยศาสตร์ มข. และ/หรือ คณะแพทยศาสตร์ มมส.

4.นักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มมส. ที่มีโครงการวิจัยและเงินทุนสนับสนุนการวิจัยของตนเอง สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

5. การปฏิบัติงานด้านการวิจัยของนักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มมส. ที่คณะแพทยศาสตร์ มข. ถือเป็นเวลาปฏิบัติราชการ

6.ฝ่ายวิจัยของหน่วยงานทั้งสองจักได้จัดทำ “สัญญาร่วมวิจัยระหว่างนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มมส. กับ นักวิจัยพี่เลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ มข.” เพื่อให้นักวิจัยทั้งสองฝ่ายร่วมลงนาม โดยมีฝ่ายวิจัยของหน่วยงานทั้งสองเป็นพยาน ก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย

7.ค่าใช้จ่ายของนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มมส. ระหว่างที่มาทำการวิจัย ที่คณะแพทยศาสตร์ มข. ถือเป็นความตกลงระหว่าง นักวิจัยพี่เลี้ยง คณะแพทยศาสตร์ มข. และนักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ มมส.

8.นักวิจัยพี่เลี้ยงจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีค่า impact factor อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปี หรือตามข้อกำหนดของแหล่งทุน

9.การมีชื่อร่วมวิจัย (first author หรือ co-author หรือ corresponding author) และสัดส่วนภาระงานในผลงานตีพิมพ์ เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างนักวิจัยหลังปริญญาเอกและนักวิจัยพี่เลี้ยง

10.ผลงานตีพิมพ์จะต้องระบุที่อยู่ (affiliation) ของคณะแพทยศาสตร์  มข. และ คณะแพทยศาสตร์  มมส.


10/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น