ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

13/08/2015
อ่าน : 250 ล่าสุด : 2015-08-13 11:37:13


ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการจากฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร 

13/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น