ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแจ้งเลื่่อนวันอบรม GLP

17/08/2015
อ่าน : 263 ล่าสุด : 2015-08-17 16:06:0017/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น