ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การสัมมนาวิชาการ Principle of Gene Editing by CRISPR/Cas9 Technique

27/08/2015
อ่าน : 463 ล่าสุด : 2015-08-18 09:02:02


ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ดเมดิก และบริษัท Integrated DNA Technologies ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง Principle of Gene Editing by CRISPR/Cas9 Technique ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 5311 ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำรองที่นั่งได้ที่คุณกมลวรรณ วิชาชัย โทร. 091-060-1814 หรือ Email: kamonwan@wardmedic.com

หรือนางสาวฐปนรรฆ์ คมวัชระ โทร. 086-7899120 โทรภายใน 63253 หรือ Email: emerging@kku.ac.th 


18/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น