ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงและทดลองจำหน่ายในศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24/08/2015
อ่าน : 363 ล่าสุด : 2015-08-24 16:06:11


           ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนในการดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU OUTLET) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ของนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         โปรดส่งแบบสำรวจได้ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4 หรือ E-mail : kkubiz@hotmail.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรียา แซ่จึง โทรศัพท์ 089-7127126, 085-0008164

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


24/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น