ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงทุนวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

26/08/2015
อ่าน : 375 ล่าสุด : 2015-08-26 09:15:13


ด้วยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกองบริหารงานวิจัย จะจัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และชี้แจงทุนวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทราบข้อมูลในการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการพิจารณาจากแหล่งทุนและเป็นเป้าหมายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือการป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยในระดับดีเลิศของประเทศและเป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ แล้วนั้น

          กองบริหารงานวิจัยจึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรคณาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทุนประเด็น เกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนทั่วไป งบประมาณแผ่นดินกรอบประเด็นวิจัย หลักการพิจารณาทุน และตอบข้อซักถามในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30– 12.00 น. ณ ห้องกวีจุติกุล อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยขอความกรุณาตอบรับในระบบออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/h89BCIWcwQ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณ เศรษฐ์ศิริ ภักดีปัญญา โทร. 081-7499871


26/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น