ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมปรึกษาหารือ รูปแบบแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยร่วมกัน (REACT)

31/08/2015
อ่าน : 441 ล่าสุด : 2015-08-31 15:45:49


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักระบาดวิทยาคลินิก สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) และสำนักคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC Panel 1) ประชุมเพื่อปรึกษาหารือรูปแบบแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยร่วมกัน (REACT) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 5203 ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร 

31/08/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น