ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับคัดเลือกบุคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา

03/09/2015
อ่าน : 501 ล่าสุด : 2015-09-03 14:24:41


ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีกาารลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระดับมหาวิทยาลัย กับ University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการให้เข้มแข็งและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นจนถึงระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเปิดรับคัดเลือกบุคลากรเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัครจากวันนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวณีย์ นามทะจันทร์ อีเมล์ saowana@kku.ac.th หรือ คุณเนตรดาว จำเริญดารารัศมี อีเมล์ netcha@kku.ac.th

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


03/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น