ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่่อง Good Laboratory Practice (GLP) and Basic instruments (1/2558)

11/09/2015
อ่าน : 259 ล่าสุด : 2015-09-14 09:39:1514/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น