ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


อบรมการใช้เครื่อง "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800 วันที่ 24-25 กันยายน 2558

16/09/2015
อ่าน : 367 ล่าสุด : 2015-09-16 11:17:5816/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น