ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Clinicalkey NURSING Global Base (Acute Care)

18/09/2015
อ่าน : 499 ล่าสุด : 2015-09-18 13:39:12


   เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล ClinicalKey NURSING GLOBAL Base สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์

โดยฐานข้อมูล  ClinicalKey NURSING GLOBAL Base (Acute Care) เป็นฐานข้อมูลทางการพยาบาลและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ให้ข้อมูล

 Mosby’sEvidence-Based Nursing MonographsCustomizable patienteducation handouts, Drug monographs fromGold Standard

Core Measures withNursing RecommendationsBooks, Journals, Videos, Images, Practice Guidelines, Labs and Diagnostics, Mosby’s ClinicalUpdates, Integrated Dorland’sDictionary, Fully indexed MEDLINE*Clinical Trials

สามารถใช้งานผ่านทาง URL:  www.ClinicalKey.com/nursing ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน -31 ธันวาคม  2558


18/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น