ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือการวิจัย Research University Network : RUN

23/09/2015
อ่าน : 217 ล่าสุด : 2015-09-23 14:30:0523/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น