ข่าวกิจกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รองคณบดี ฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา Good Practice "วันคุณภาพ MD Quality Day"

25/09/2015
อ่าน : 670 ล่าสุด : 2015-09-25 09:44:0525/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น