ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฝ่ายวิจัย ได้รับรางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน โดยใช้ SIPOC & ประโยชน์ที่ได้รับ โครงการวันคุณภาพ MD KKU Quality Day 2015

24/09/2015
อ่าน : 227 ล่าสุด : 2015-09-25 10:33:0925/09/2015 | พิชญานันท์ ปานบุญ


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น