ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ส่งบทความเข้าร่วม โครงการคลินิกให้บริการปรับปรุงนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์

28/10/2015
อ่าน : 284 ล่าสุด : 2015-10-28 16:07:0928/10/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น