ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือวิจัยกับ Guangxi University of Chinese Medicine

16/09/2014
อ่าน : 452 ล่าสุด : 2015-02-12 11:19:34


     เนื่องด้วยจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการลงนามความร่วมมือกับ Guangxi University of Chinese Medicine เกี่ยวกับการวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก และ รศ. จินตนาภรณ์ วัฒนธร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาและเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการติดต่อประสานงานจากทาง Guangxi University of Chinese Medicine จึงได้มีการจัดประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือวิจัยกับ Guangxi University of Chinese Medicine ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ. ห้องประชุมฝ่ายวิจัย 

     รายนามคณะผู้วิจัยที่เดินทางมาครั้งนี้

     1. Associate Professor Dr. Erwei Hao

     2. Associate Professor Zhengcai Du

     3. Associate Professor Chaofeng Guo

     4. Miss Liangbing Wu


18/09/2014 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น