ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ ผู้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558

19/11/2015
อ่าน : 393 ล่าสุด : 2015-11-19 14:39:39


ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย มาลีวงษ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพ.ศ. 2538 ได้ศึกษาวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นศึกษาด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ปรสิตวิทยาภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยาเชิงชีวโมเลกุลเพื่อก่อให้เกิดความรู้ทางด้านการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และควบคุมโรคปรสิตและได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตแถบประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทางด้านภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาและทางชีวโมเลกุล ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานที่โดดเด่นเช่นสร้างคลังชีววัตถุอ้างอิงของเชื้อปรสิต ผลิตแอนติเจนที่จำเพาะทางพันธุวิศวกรรมพัฒนาชุดตรวจทางด้านภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาและทางชีวโมเลกุลและสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านปรสิตวิทยา ศ.ดร. วันชัย มาลีวงษ์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact factor มากกว่า147 เรื่อง หนังสือ/ตำรา 4 เล่มได้ยื่นจดสิทธิบัตร 10 รายการ และอนุสิทธิบัตร 1 รายการเคยได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ปี 2536) รางวัลผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ (ปี 2543, 2546, 2549) เมธีวิจัยอาวุโสจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ปี 2555-2558) และรางวัลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นสาขา วิชาการ (ปี 2556)


19/11/2015 | กรวิกา ภูนบผา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น